ANTONYMS MCQsUsurp antonym :

  1. Assume
  2. Inherit
  3. Both
  4. None

اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں


Veracious antonym :

  1. Honest
  2. Dishonest
  3. Happy
  4. None

اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں


Jovial antonym :

  1. General
  2. Sagacity
  3. Gloomy
  4. None

اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں


Insatiable antonym :

  1. Greedy
  2. Glowing
  3. Dainty
  4. None

اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں


Insatiable antonym:

  1. Greedy
  2. Glowing
  3. Both
  4. None

اس سوال کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں